ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Πρόοδος Υλοποίησης

Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω των Ετήσιων και Τελικών Εκθέσεων Υλοποίησης.

Contact our department