Προγραμματικά Έγγραφα

Γενικές Πληροφορίες

Για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο €956εκ. από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Πιο συγκεκριμένα τα €784εκ. προέρχονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής] και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), τα €132εκ. από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα υπόλοιπα €40εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 

 

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού. Τη συνολική ευθύνη συντονισμού για τον καταρτισμό των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού. 


Το περιεχόμενο όλων των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή συνεργασία και διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα προγραμματικά έγγραφα που έχουν καταρτιστεί είναι:

Πέραν των πιο πάνω, καταρτίστηκαν Επιχειρησιακά Προγράμματα στα πλαίσια του Στόχου για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία καθώς και για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη
Contact our department