Προγραμματικά Έγγραφα

Γενικές Πληροφορίες

Για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο €956εκ. από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Πιο συγκεκριμένα τα €784εκ. προέρχονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ταμείο Συνοχής] και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), τα €132εκ. από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα υπόλοιπα €40εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 

 

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού. Τη συνολική ευθύνη συντονισμού για τον καταρτισμό των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού. 


Το περιεχόμενο όλων των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώθηκε μέσα από συνεχή συνεργασία και διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα προγραμματικά έγγραφα που έχουν καταρτιστεί είναι:

Πέραν των πιο πάνω, καταρτίστηκαν Επιχειρησιακά Προγράμματα στα πλαίσια του Στόχου για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία καθώς και για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη
Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.