ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα Άρθρα 54-57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού, της υλοποίησης, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεών τους. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη του Κράτους Μέλους ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεξάγονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση των ΕΠ.

Προς τούτο, η Διαχειριστική Αρχή ετοίμασε Σχέδιο Αξιολόγησης για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης των ΕΠ στις 8 Δεκεμβρίου 2015. Το Σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους στόχους, το θεσμικό πλαίσιο και το συντονισμό του Σχεδίου Αξιολόγησης, καθώς επίσης και λεπτομερή περιγραφή του πλαισίου αξιολόγησης, το οποίο καλύπτει τη διαχείριση, εφαρμογή, παρακολούθηση και χρηματοδότηση των δράσεων αξιολόγησης. Περιλαμβάνει επίσης ενδεικτικό κατάλογο των προτεινόμενων αξιολογήσεων, το αντικείμενο και τον σκοπό τους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, καθώς και ενδεικτικό προϋπολογισμό για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Όλες οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται στο κοινό. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Κύπρου δημοσιοποιούνται στην παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιούνται στην ενότητα για την αξιολόγηση, της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης.

 

Contact our department