ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Μελέτη Εκ των Πρότερων Αξιολόγησης

ΜΕΛEΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡOΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΜΕΛEΤΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡOΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡHΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΕΔΕΤ)

Στις 28 Ιουλίου 2017 έχει ολοκληρωθεί η μελέτη εκ των πρότερων αξιολόγησης για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ  - και συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  - με την υποβολή του τελικού παραδοτέου. Για τη ετοιμασία της εν λόγω μελέτης η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) των ΕΔΕΤ, υπέγραψε στις 30 Νοεμβρίου 2016 συμφωνία  παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).


Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης ήταν η παροχή εμπεριστατωμένης ανάλυσης και καθοδήγησης προς την ΔΑ αναφορικά με την χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων  στα πλαίσια του εν λόγω ΕΠ.  Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  από την ΕΤΕπ  βασίστηκε στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (1303/2013).

Contact our department