ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κριτήρια Αξιολόγησης Δράσεων

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έχει συντάξει κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων που προτείνονται για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Πιο κάτω παρατίθενται τόσο τα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης όσο και τα ειδικά κριτήρια επιλογής για κάθε επενδυτική προτεραιότητα του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σημειώνεται ότι όλα τα κριτήρια έτυχαν έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Contact our department