ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη

Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση για την Παροχή Υπηρεσιών για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που αποτυπώνεται με τη μορφή μιας σειράς δράσεων αξιολογήσεων. Σκοπός αυτών των αξιολογήσεων είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την πρόοδο υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των στόχων του ΕΠ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 χρόνια μέχρι τις 14/2/2020. Σημειώνεται ότι η ίδια σύμβαση περιλαμβάνει και την αντίστοιχη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

Έκθεση Παρακολούθησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2017

 

Το αντικείμενο της Έκθεσης αφορά στην παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» κατά την τριετία 2015-2017. Η Έκθεση βασίζεται στο περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2014, καθώς και στις Γνωματεύσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά την περίοδο 2014-2017 σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η σύμβαση άρχισε τον Ιανουάριο του 2018, και ολοκληρώθηκε το  Δεκέμβριο του 2018. 

Τελική Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας 2007-2013 και Πρώτη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020


Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

  1. Την τελική αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας 2007-2013, ως προς την πρόοδο υλοποίησης του και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που είχαν τεθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.
  2. Την πρώτη αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020, ως προς την πρόοδο υλοποίησης της και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί και την υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής, σύμφωνα με το Άρθρο 111 παρ. 4β του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

Contact our department