ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Ποιοί είναι Δικαιούχοι

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι δυνητικοί Δικαιούχοι και οι κύριοι ωφελούμενοι ανά κατηγορία έργων και Σχεδίων Κινήτρων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δυνητικοί Δικαιούχοι και οι κύριοι ωφελούμενοι ανά κατηγορία έργων που θα υλοποιηθούν από το Δημόσιο, Ημιδημόσιο Τομέα και Οργανισμούς, ενώ στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι δυνητικοί Δικαιούχοι και οι κύριοι ωφελούμενοι των Σχεδίων Κινήτρων που θα απευθύνονται προς τον ιδιωτικό τομέα.

 

Πίνακας 1: Κατηγορίες Έργων που Υλοποιούνται από το Δημόσιο, Ημιδημόσιο Τομέα και Οργανισμούς

 

Θεματική Ενότητα

Κατηγορίες Έργων

Δυνητικοί
Δικαιούχοι

Ωφελούμενοι

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Απασχόληση

 • Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
 • -Κινητικότητατου εργατικού δυναμικού μέσω λειτουργίας του δικτύου EURES στην Κύπρο
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Άνεργοι 15-64 ετών
 • Εργατικό Δυναμικό
 • Επιχειρήσεις

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας

Απασχόληση Νέων

 • Τοποθετήσεις για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Κατάρτιση νέων σε αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας

 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Νέοι 15-29 ετών

Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Κοινωνική Συνοχή

 • Σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας
 • Σχολικές δράσεις κοινωνικής συνοχής και εκπαιδευτικής ένταξης
 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 • Δημιουργία φορέα διαχείρισης επιδομάτων πρόνοιας
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Άτομα με αναπηρία
 • Μαθητές α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης
 • Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο
 • Νέα Σύγχρονη Μαθητεία
 • Τοποθετήσεις φοιτητών Πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Πανεπιστήμια
 • -Νέοι 15-29 ετών, που φοιτούν σε κλάδους σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης [β΄βάθμιαςεκπαίδευσης και μεταλυκειακού επιπέδου]
 • Σπουδαστές Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
 • Φοιτητές Πανεπιστημίων
 • Επιχειρήσεις

Διά Βίου Μάθηση

 • Σύστημα επαγγελματικών προσόντων
 • Πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης

 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Επιχειρήσεις
 • Εργατικό Δυναμικό

Ενίσχυση Διοικητικής Ικανότητας

 • Προγράμματα κατάρτισης Δημόσιων Λειτουργών
 • Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικών και οικονομικών εταίρων
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Δημόσιοι Λειτουργοί
 • Κοινωνικοί Εταίροι

 

Πίνακας 2: Σχέδια Κινήτρων για τον Ιδιωτικό Τομέα

 

Θεματική Ενότητα

Κατηγορίες Έργων

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Ωφελούμενοι

Αρμόδιοι Φορείς
Στοιχεία Επικοινωνίας

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

www.mlsi.gov.cy/dl

κ. Μάριος Ευγενίου

Αρ. τηλ.: 22400907

email:
mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Απασχόληση

Κίνητρα προς επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:

 • για ανέργους
 • για ευέλικτη απασχόληση
 • για τη ξενοδοχειακή βιομηχανία

 • Επιχειρήσεις
 • Άνεργοι 15-64 ετών

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας

Απασχόληση των νέων

Κίνητρα προς επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους

 • Επιχειρήσεις
 • Νέοι 15-24 ετών
 • Νέοι 15-29 ετών

Άξονας Προτεραιότητας 3: Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού

Ενεργός Ένταξη

Κίνητρα προς επιχειρήσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:

 • για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • για άτομα με αναπηρία
 • για ευάλωτες ομάδες που στηρίζονται από προνοιακά επιδόματα
 • Επιχειρήσεις
 • Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
 • Άτομα με αναπηρία

Κοινωνική Οικονομία

Κίνητρα για δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

 • Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

 

Contact our department