ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Ομάδα Εργασίας για Δράσεις Αξιολόγησης

Η «Ομάδα Εργασίας για Δράσεις Αξιολόγησης» (Working group) έχει το γενικό συντονισμό της παρακολούθησης και στήριξης του έργου της αξιολόγησης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ). Ειδικότερα, τα καθήκοντα της Ομάδας Εργασίας περιλαμβάνουν:

 • Επεξεργασία προδιαγραφών και ετοιμασία των όρων εντολής για αξιολογήσεις των παρεμβάσεων που τους αφορούν. 
 • Αξιολόγηση της σχετικότητας και εγκυρότητας των συμπερασμάτων της αξιολόγησης και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας και χρησιμότητας των αξιολογήσεων.
 • Διατύπωση προτάσεων, με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, προς τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης και αποτελεσμάτων των ΕΠ.
 • Παρέχουν τα αναγκαία ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για την εκπόνηση των μελετών αξιολόγησης, τόσο αυτών που αφορούν αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, όσο και των αξιολογήσεων επιπτώσεων.  
 • Συμβάλλουν στην παρακολούθηση του Σχεδίου Αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, μέσω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου για θέματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούν.

Η Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων και των δύο ΕΠ. Η σύσταση της Ομάδας Εργασίας είναι η εξής:


 • Πρόεδρος ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ή εκπρόσωπος του
 • Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
 • Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Εκπρόσωπος του Ενδιάμεσου Φορέα του Τμήματος Περιβάλλοντος
 • Εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων της ΓΔ ΕΠΣΑ
 • Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκή Επιτροπής
 • Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και  Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Ανάλογα με το θέμα και τις αξιολογήσεις που θα εξετάζονται, είναι πιθανόν να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας και φορείς που υλοποιούν έργα/σχέδια στα πλαίσια των δύο ΕΠ. Επίσης, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα  καλούνται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας και άλλοι αρμόδιοι φορείς καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Contact our department