ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Κατάλογος Έργων

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται κάτω από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», δημοσιεύεται στην ενότητα αυτή, κατάλογος με τα έργα που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ανά Ταμείο. Η λίστα αυτή ετοιμάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 115 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και περιλαμβάνει στοιχεία όπως:


  • Ονομασία του έργου
  • Ονομασία του Δικαιούχου
  • Σύντομη περιγραφή του έργου
  • Τοποθεσία του έργου
  • Ποσό που διατέθηκε στο έργο


Η μορφή του καταλόγου, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ταξινομούν, να αναζητούν, να εξάγουν και να συγκρίνουν στοιχεία για τα έργα. 

Contact our department