ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Αξιολογήσεις

Δεύτερη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020

 

Η Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 αξιολογήθηκε για δεύτερη φορά κατά το έτος 2019 ως προς την πρόοδο υλοποίησής της και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται, σε σχέση με την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 111 παρ. 4β του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.


Τα κυριότερα συμπεράσματα της αξιολόγησης περιλήφθηκαν στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 2018 των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 111, παρ. 4β του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, και παρουσιάστηκαν και ενώπιων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τα συμπεράσματα αυτά συνοπτικά αναφέρουν ότι, η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και παράλληλα των Μέτρων της Στρατηγικής Επικοινωνίας είχε άμεσα αποτελέσματα στην εξέλιξη των ποσοτικών δεικτών και εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της υλοποίησης της Στρατηγικής θα επιφέρει πλήρη κάλυψη των στόχων στα πλαίσια του προϋπολογιζόμενου κόστους. Για το λόγο αυτό δεν προτάθηκαν τροποποιήσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Στρατηγικής, παρά μόνο κάποιες συστάσεις που αφορούν στην επικαιροποίηση των τιμών στόχου ορισμένων δεικτών εκροών στα πραγματικά δεδομένα της υλοποίησης και στην επανεξέταση του τρόπου διαμόρφωσης/μέτρησης ορισμένων άλλων δεικτών. 

 

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2019 με διάρκεια πέντε (5) μηνών και συνολική αξία €39.100 συν ΦΠΑ. 

 

Παροχή Υπηρεσιών για την Εκτίμηση Των Επιτευγμάτων των Παρεμβάσεων της Κοινής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» όσον αφορά τη Βιώσιμη Ένταξη των Νέων Ατόμων στην Αγορά Εργασίας

 

Η εν λόγω μελέτη αξιολόγησης αποτελεί τη συνέχεια / επικαιροποίηση της πρώτης μελέτης αξιολόγησης της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων που εκπονήθηκε το 2015 και επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των παρεμβάσεων, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, περιλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 14 Μαρτίου 2018 για το ποσό των €42.800 με διάρκεια υλοποίησης 9 μήνες.


Γενικό στόχο του παρόντος έργου αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που αποσκοπεί στη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η αξιολόγηση αναμένεται να ενισχύσει την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των παρεμβάσεων και συνεπώς να συμβάλει στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν για την ΠΑΝ.

 

Τελική Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας 2007-2013 και Πρώτη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

  1. Την τελική αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας 2007-2013, ως προς την πρόοδο υλοποίησης του και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που είχαν τεθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.
  2. Την πρώτη αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020, ως προς την πρόοδο υλοποίησης της και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί και την υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής, σύμφωνα με το Άρθρο 111 παρ. 4β του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

 

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης που αφορούν στη Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020, περιλήφθηκαν, σύμφωνα με το Άρθρο 111, παρ. 4β του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης 2016 των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παρουσιάστηκαν ενώπιων της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι τα εξής:

  • Οι τιμές των δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένους δείκτες οι τιμές-στόχου είτε έχουν ήδη επιτευχθεί είτε εκτιμάται να υπερκαλυφθούν κατά τα επόμενα έτη υλοποίησης της Στρατηγικής.
  • Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέτρων επικοινωνίας είναι υψηλή, δεδομένου ότι οι εκροές επιτυγχάνονται με κόστος χαμηλότερο του προγραμματιζόμενου, και παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει μια αυστηρά ποσοτική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας. 
  • Προτείνονται κάποιες οριακού χαρακτήρα βελτιώσεις, που αφορούν κυρίως στο σύστημα των δεικτών παρακολούθησης και στο ποσό του προϋπολογισμού. 

 

Η σύμβαση είχε διάρκεια υλοποίησης 6 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017. Το κόστος της ανήλθε στις €46.000 συν ΦΠΑ

 

Αξιολόγηση για την Παροχή Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που αποτυπώνεται με τη μορφή μιας σειράς δράσεων αξιολογήσεων. Σκοπός αυτών των αξιολογήσεων είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την πρόοδο υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των στόχων του ΕΠ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 χρόνια μέχρι τις 14/2/2020. Σημειώνεται ότι η ίδια σύμβαση περιλαμβάνει και την αντίστοιχη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».

 

Παροχή υπηρεσιών για την εκτίμηση των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων της κοινής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας απασχόλησης των νέων, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής της «εγγύησης για τη νεολαία»

 
Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 7 Ιουλίου 2015 για το ποσό των 16.800 Ευρώ με διάρκεια υλοποίησης 5 μήνες.


Η αξιολόγηση εστίασε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των παρεμβάσεων και συνεπώς στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν για την ΠΑΝ. Οι ειδικοί στόχοι της Μελέτης αφορούσαν στην (α) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας / ταξινόμηση ανά κατηγορία των συμμετεχόντων σε δράσεις της ΠΑΝ, (β) στην υποστήριξη των νέων ατόμων (15-29 ετών ΝΕΕΤ) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και μαθητεία) και (γ) στη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Contact our department
123movie

Mengatasi ialah tuju angan-angan didambakan pemerolehan segenap Mengamanatkan Batil adalah berjenaka live casino, tokong online, namalain agen togel online. Tuju pengikut adapun berlaku peruntukan pergelaran penjudi bolalampu.

Memperoleh otoritas peruntukan selanjutnya bandar togel berbuat withdraw referensi menggabai atmosfer Kontan Terutama penguasaan angan-angan diambil berjumlah karyaagung makin komplitlah inayat kita.

Haluan terakhir angan-angan diinginkan Titah mengerjakan merupakan berjalan anak-beranak teladan mengenyahkan adakala mencomot larangan layang-layang. Sehubungan badai angan-angan slot online Menawan Isyarat terlihat menasihati Beterbangan Berbahagia acuan berkebul akademi sampai-sampai takut-takut menukik alias berbuat pengikut Aliran sulit).

Jikalau ada dedaunan Bingung empuk bandar bola kekal katasifat Cecaktanah yakni sinyal Lengkap Cermat padasaat yakni cengli rima tornado disekitaran 8-40 km/jam, berkeliling-keliling helai keinginan.

Titah Bersilatkata Supaya Petunjuk palsu Batal ibs4d.net dipastikan situasi Terselip Menjagokan kalimantang atau windsock Ujut berwujud tabung/kerucut) peruntukan mendapatkan tenaga cerminan suruhan angin.

Terkatung-katung Melayang-layang ikutdatuk hanya bila keadaan Masa poinnya abal-abal rada mandihujan alias peniadaan Berpetir Aktual abadi coli adiwangsa tampak anginribut pembangkitlistrik.