ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Αξιολογήσεις

Παροχή Υπηρεσιών για την Εκτίμηση Των Επιτευγμάτων των Παρεμβάσεων της Κοινής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων συμπεριλαμβανομένης και της Εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία» όσον αφορά τη Βιώσιμη Ένταξη των Νέων Ατόμων στην Αγορά Εργασίας


Η εν λόγω μελέτη αξιολόγησης αποτελεί τη συνέχεια / επικαιροποίηση της πρώτης μελέτης αξιολόγησης της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων που εκπονήθηκε το 2015 και επικεντρώνεται στον αντίκτυπο των παρεμβάσεων, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, περιλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 14 Μαρτίου 2018 για το ποσό των €42.800 με διάρκεια υλοποίησης 9 μήνες.


Γενικό στόχο του παρόντος έργου αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) που αποσκοπεί στη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η αξιολόγηση αναμένεται να ενισχύσει την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των παρεμβάσεων και συνεπώς να συμβάλει στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν για την ΠΑΝ.

 

Τελική Αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας 2007-2013 και Πρώτη Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

  1. Την τελική αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας 2007-2013, ως προς την πρόοδο υλοποίησης του και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που είχαν τεθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.

  2. Την πρώτη αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020, ως προς την πρόοδο υλοποίησης της και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί και την υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής, σύμφωνα με το Άρθρο 111 παρ. 4β του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

 

Αξιολόγηση για την Παροχή Υπηρεσιών για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που αποτυπώνεται με τη μορφή μιας σειράς δράσεων αξιολογήσεων. Σκοπός αυτών των αξιολογήσεων είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την πρόοδο υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των στόχων του ΕΠ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 χρόνια μέχρι τις 14/2/2020. Σημειώνεται ότι η ίδια σύμβαση περιλαμβάνει και την αντίστοιχη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».

 

Παροχη υπηρεσιων για την εκτιμηση των επιτευγματων των παρεμβασεων της κοινης υποστηριξης του ευρωπαϊκου κοινωνικου ταμειου και της πρωτοβουλιας απασχόλησης των νέων συμπεριλαμβανομενης και της εφαρμογης της «εγγυησης για τη νεολαια»


Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και του αντίκτυπου των παρεμβάσεων που προωθούνται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 7 Ιουλίου 2015 για το ποσό των 16.800 Ευρώ με διάρκεια υλοποίησης 5 μήνες.


Η αξιολόγηση εστίασε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των παρεμβάσεων και συνεπώς στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που θα διατεθούν για την ΠΑΝ. Οι ειδικοί στόχοι της Μελέτης αφορούσαν στην (α) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας / ταξινόμηση ανά κατηγορία των συμμετεχόντων σε δράσεις της ΠΑΝ, (β) στην υποστήριξη των νέων ατόμων (15-29 ετών ΝΕΕΤ) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (εκπαίδευση, κατάρτιση, πρακτική άσκηση και μαθητεία) και (γ) στη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας.

Contact our department