ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος Υλοποίησης

Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω των Ετήσιων και Τελικών Εκθέσεων Υλοποίησης.

Contact our department