Θεσμικό Πλαίσιο

Νομοθεσία για την Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Τα έργα πρέπει να συνάδουν με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία για την ισότητα Ανδρών και Γυναικών η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

Το Πρωτόκολλο 12 του Νόμου στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (επικύρωση), 2002 (L. 13(III)/2002)

Τον περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία στην οποία αποδίδεται Ίση Αξία Νόμο του 2002(Ν.177(Ι)/2002) ), όπως τροποποιήθηκε με τους πιο κάτω (τροποποιητικούς) Νόμους:

  • Νόμος του 2004 (Ν.193(Ι)/2004)
  • Νόμος του 2009 (Ν.38(Ι)/2009)

 

Τους περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες (Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής) Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π. 483/2010)

Contact our department