Θεσμικό Πλαίσιο

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

Θέμα Ημερομηνία Αρ. Απόφασης Αρχείο
Αρμόδιες Αρχές για θέματα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» και «Θάλασσα 2014-2020» 17/11/2015 79.735
Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» για την περίοδο 2014-2020 11/3/2015 78.483
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόλησης των Νέων και υλοποίηση της Σύστασης για τη Νεολαία 23/12/2014 78.072
Προσχέδιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής και Κατάλογος Προτεινόμενων Έργων για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 23/7/2014 77.299
Προγραμματισμός Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020 – Προσχέδιο Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 9/4/2014 76.738
Προγραμματισμός της Αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων Περιόδου 2014-2020 – Σύσταση Επιτροπών για το Συντονισμό της Κατάρτισης και Παρακολούθησης των Προγραμμάτων 12/3/2014 76.606

Contact our department