Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Περιγραφή/Στόχος Έργου:

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.


Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


Περίοδος Υλοποίησης: Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Τοποθεσία:
Έδαφος που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία

Συνολικός Προϋπολογισμός: €18.000.000


Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ): €15.300.000 (85%)

Εμπλεκόμενοι Φορείς: Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Περισσότερες Πληροφορίες:

http://www.mcit.gov.cy/

 

Contact our department