Παραδείγματα Έργων

Παραδείγματα Έργων ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή/Στόχος Έργου: 

  1. Δημιουργία  δύο επιπρόσθετων Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λεμεσό και τη Λάρνακα για  εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αιτητών σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
  2. Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λευκωσία καθώς και της Μονάδας Διαχείρισης του Συστήματος Αξιολόγησης. 
  3. Συνέχιση, διεύρυνση και συστηματοποίηση  της εφαρμογής του επιστημονικού εργαλείου ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για ομοιόμορφη, επιστημονική και κοινά αποδεκτή αξιολόγηση της αναπηρίας και των αναγκών και δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρίες και από άλλες κρατικές υπηρεσίες αλλά και από υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα

 


Description of the Project/ Objectives:

  1. Creation of two additional Disability Assessment  Centres in Limassol and Larnaca in order  to serve a larger number of applicants.
  2. Continuation of the Operation of the Disability Assessment Center in Nicosia as well as the continuation of  the Assessment System
  3. Continuation, extension and systematization of  the implementation of the scientific ICF tool (International Classification of Functioning, Disability and Health) of the World Health Organization, for a scientific and mutually acceptable assessment of disability.
    Implementation Period: 01/01/2015 – 31/12/2018

Total Budget: €4.215.600

ESF contribution: €3.583.260 (85%)

Implementing Body: Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities. 

Περισσότερες Πληροφορίες:  www.mlsi.gov.cy/dsid

 

Contact our department