Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος 1: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

    2η Έκδοση της Εγκυκλίου 1 . Αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013.

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

    Ειδικά Κριτήρια για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

    Προώθηση Δράσεων Διακρατικής Συνεργασίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Εγκύκλιος 2: Κανόνες Επιλεξιμότητας 

      
Κανόνες Επιλεξιμότητας ΕΤΠΑ/ΤΣ
      2η Έκδοση: Κανόνες Επιλεξιμότητας ΕΤΠΑ/ΤΣ

       Κανόνες Επιλεξιμότητας EKT

Εγκύκλιος 3: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές.

    2η Έκδοση: Αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές
    3η Έκδοση: Αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές

Εγκύκλιος 4: Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διαδικασία Δημοσιοποίησης των Δικαιούχων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

     Τροποποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών για Δημοσιοποίηση Καταλόγου των Δικαιούχων

Εγκύκλιος 5: Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Υπολογισμό του Επιλέξιμου Κόστους των έργων που παράγουν έσοδα

Εγκύκλιος 6: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

     Παραρτήματα Εγκυκλίου

Εγκύκλιος 7: Κατευθυντήριες Γραμμές για την Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου στα Επιχειρησιακά προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Εγκύκλιος 8: Κατευθυντήριες Γραμμές για την Παρακολούθηση της Συμβασιοποίησης και Πορείας Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων

    Παραρτήματα Εγκυκλίου

    Επεξηγηματικό Σημείωμα για την Εγκυκλίο 8

    Τροποποιημένο Επεξηγηματικό Σημείωμα

Εγκύκλιος 9: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Χρηματορροές Έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

    Παραρτήματα Εγκυκλίου

Εγκύκλιος 10: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013

    Παραρτήματα Εγκυκλίου

Εγκύκλιος 11: Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και Εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

    Παραρτήματα Εγκυκλίου

Εγκύκλιος 12: Εγκύκλιος Αρχής Πιστοποίησης για την ενημέρωση και το χειρισμό παρατυπιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα” και “Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή”.

    Παραρτήματα Εγκυκλίου

Εγκύκλιος 13: «Καταχώρηση Αναστολών στο Μηχανογραφημένο Σύστημα ΟΠΣ»
    Έντυπο Αναστολής 

Εγκύκλιος 14: «Διαδικασία Καταχώρησης Οικονομικών Διορθώσεων με κατ’ Αποκοπή Ποσοστό στο Μηχανογραφημένο σύστημα ΟΠΣ»

Εγκύκλιος 15: «Κατευθυντήριες Γραμμές Σχετικά με το Κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα», «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» και «Αλιεία» στα Πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013»

 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies