Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 19/04/2011
Θέμα : Πρωτοβουλία JEREMIE

Υπογραφή Συμβολαίων για Παραχώρηση Εγγυήσεων μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE

Υπεγράφησαν σήμερα δύο νέες Συμφωνίες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE, βάση των οποίων θα δοθούν νέα δάνεια ύψους μέχρι και €50 εκ. για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κύπρου, εκ των οποίων τα €35 εκ., περίπου, θα διατεθούν για την ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Συμφωνίες αφορούν στο δεύτερο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE για την Κύπρο, το First Loss Portfolio Guarantee Product (“FLPG”), μία νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση που έχει ως στόχο τη στήριξη της επέκτασης και ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για πρόσβαση στη χρηματοδότηση λόγω του αυξημένου τους ρίσκου. Το νέο αυτό προϊόν θα εφαρμόζεται μέσω της παραχώρησης εγγυήσεων από το ΕΤΕ, διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου (Holding Fund) της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, για την κάλυψη πιθανών ζημιών που θα σχετίζονται με ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο θα διατεθεί από την Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια των εν λόγω Συμφωνιών.

Η πρώτη Συμφωνία αφορά στην παροχή δανείων ύψους μέχρι €100,000 σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των 36 μηνών, ενώ η δεύτερη Συμφωνία αφορά στην παροχή δανείων ύψους μέχρι €70,000 σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (με ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι 36 μηνών).

Τα νέα αυτά δάνεια αναμένεται να δοθούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, αλλά και σε ότι αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης. Σημειώνεται επίσης ότι, τα εν λόγω δάνεια θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και της προώθησης σχεδίων που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι, οι δύο νέες αυτές Συμφωνίες αποτελούν προϊόν της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΕΤΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE, κατά την διαδικασία της οποίας η Τράπεζα Κύπρου έχει επιλεγεί ως ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής για την προώθηση και εφαρμογή του δεύτερου χρηματοπιστωτικού προϊόντος του JEREMIE στην Κύπρο.


 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page