Θεσμικό Πλαίσιο
Προγραμματικά Έγγραφα
Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων
Επιτροπή Παρακολούθησης
Εκθέσεις Παρακολούθησης
Αξιολόγηση
Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Δικτύωση
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες "J"
Πηγές Πληροφόρησης

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

Οικοσελίδα    
Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία
  Unfortunately, our Web Site is not available at present.

Please contact us directly if you have any queries. Please accept our apologies.

 
Παραπομπή σε όλα τα Νέα & Εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί
Ημερομηνία : 27/02/2009
Θέμα : Εγκύκλιος για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστου
Η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε στις 27 Φεβρουαρίου 2009, προς τους Ενδιάμεσους Φορείς, τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστους των έργων που παράγουν έσοδα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 55 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2008 η επιλέξιμη δαπάνη για έργα που παράγουν έσοδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του επενδυτικού κόστους μείον την τρέχουσα αξία των καθαρών εσόδων από την επένδυση για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς. Οι πρόνοιες αυτές εφαρμόζονται για έργα με προϋπολογισμό πέραν του €1.000.000 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Το σχετικό έντυπο και πρότυποι πίνακες εργασίας είναι διαθέσιμοι στην ενότητα «Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια».

 

          Νέα & Εκδηλώσεις


24 Φερβουαρίου 12
Εκδήλωση για Παρουσίαση των Προτάσεων για τη Nέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Το Γραφείο Προγραμματι...

15 Νοεμβρίου 11
OPEN DAYS 2011

Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με τη στήριξη ...

12 Οκτωβρίου 11
30th Meeting of Informal Network of ESF Information Officers (ΙΝΙΟ)

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρί...

23 Ιουνίου 11
Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχ...


παραπομπή σε όλα τα νέα 
   
εγγραφείτε
τώρα...
    

   
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
  
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2011

Designed & Developed by eBOS Technologies Ltd

Contact UsHome Page