Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Ανακοίνωση Σχεδίου Κινήτρων
Ανακοίνωση Σχεδίου Κινήτρων

O Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού πληροφορεί ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι από την 1.12.2008 μέχρι και την 31.3.2009 δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο «Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος». 
Σύμφωνα με την Στρατηγική Τουρισμού οι επενδυτικές πρωτοβουλίες από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τουριστική αλλά και σε παρεμφερείς και άλλες βιομηχανίες θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός.

Για το σκοπό αυτό, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει διαμορφώσει Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος μέσα από το οποίο επιδιώκεται η ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης , και συγκεκριμένα:
- στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων και
- την ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων.
Στόχος είναι όπως οι ενισχύσεις αυτές λειτουργήσουν ως μηχανισμός μόχλευσης πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος της διάθεσης των δημόσιων πόρων καθώς και σημαντικές επιπτώσεις σε παρεμφερείς τομείς της οικονομίας.

 Το Σχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29.10.2008 και προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013».  O διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις ανάγκες της παρούσας 1ης πρόσκλησης ανέρχεται σε €7,8εκ. από τα οποία €4,68εκ  θα διατεθούν για επενδύσεις εμπλουτισμού  και  €3,12εκ. σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται κυμαίνονται από 10% μέχρι 35% του ολικού κόστους των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
 
Η δέσμη εγγράφων, ο Ενημερωτικός Οδηγός του Σχεδίου, το Έντυπο Αίτησης Ένταξης, το Έντυπο της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και το Υπόδειγμα της Οικονομοτεχνικής μελέτης, μπορούν να εξασφαλιστούν από τις ιστοσελίδες  www.visitcyprus.biz  και www.kinitra-emploutismos.com καθώς και από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα  με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, 1ο όροφος, από τις 8:00 μέχρι τις 14:00 κατά τις εργάσιμες μέρες της περιόδου από 1.12.2008 μέχρι και  31.3.2009,  και σε φάκελο με ένδειξη « Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος»  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22691100 και 22691224.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies