Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Εγκύκλιος για Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων
Εγκύκλιος για Δημοσιοποίηση Καταλόγου Δικαιούχων

Η Διαχειριστική Αρχή εξέδωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2009, εγκύκλιο προς τους Ενδιάμεσους Φορείς με κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη διαδικασία δημοσιοποίησης των Δικαιούχων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, τα ονόματα των Δικαιούχων μαζί με τους τίτλους των έργων που θα υλοποιήσουν και το ποσό δημόσιας δαπάνης που χορηγείται, θα ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης σχετικού καταλόγου, στην ενότητα «Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων» της παρούσας ιστοσελίδας. Την εν λόγω εγκύκλιο, που σκοπό έχει τη διευκρίνιση/επεξήγηση/αποσαφήνιση των πληροφοριών που απαιτείται να συλλέγονται και να δημοσιοποιούνται καθώς και τη συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας συλλογής τους, μπορεί κανείς να βρει στην ενότητα «Εγκύκλιοι/Εγχειρίδια».

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies