Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Επιχε
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Επιχε

Η Διαχειριστική Αρχή καλεί τους ακόλουθους  Δικαιούχους:

o Υπουργείο Υγείας,
o Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας,
o Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής,
o Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
o Γενικό Λογιστήριο

να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν και συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

o Διασύνδεση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, εγγραφή και ταυτοποίηση πολιτών, εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, ασφαλής πρόσβαση πολιτών σε κυβερνητικές υπηρεσίες και αυτόματη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ συστημάτων
o Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου τόσο της κεντρικής διοίκησης (π.χ. υπηρεσίες του Τμήματος Κτηματολογίου, υπηρεσίες του αρχείου πληθυσμού) όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης
o Ανάπτυξη συστημάτων για την υποβολή δικαιολογητικών για την εγγραφή εταιριών μέσω διαδικτύου
o Δημιουργία Κυβερνητικής Βάσης Πληροφοριών
o Εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διενέργεια διαγωνισμών του Δημοσίου
o Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων 30 Μαρτίου 2009 - 15 Ιουνίου 2009.
Την εν λόγω Πρόσκληση μαζί  με τα συνημμένα έγγραφα, μπορεί κανείς να βρει στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» της παρούσας ιστοσελίδας.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies