Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE

 

Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για βοήθεια χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), προχώρησαν πρόσφατα στην υπογραφή Χρηματοδοτικής Συμφωνίας ύψους €20 εκ., στα πλαίσια υλοποίησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, για τη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που εκπροσωπείται στα πλαίσια της εν λόγω πρωτοβουλίας από το ΕΤΕ. Στόχος της πρωτοβουλίας JEREMIE είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω ειδικά διαμορφωμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, στις χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υπογραφή της πιο πάνω Συμφωνίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ορίσει το ΕΤΕ, ως επίσημο διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας στην Κύπρο (JEREMIE Holding Fund Manager). Το ΕΤΕ, σε συνεργασία με τοπικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως  δάνεια, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια για τη στήριξη επιλέξιμων ΜΜΕ.

Η υπογραφή της Συμφωνίας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, δεδομένου ότι τα προϊόντα που προτείνονται για εφαρμογή της πρωτοβουλίας αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεχομένως υπό τη μορφή ελκυστικών επιτοκίων, μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους αποπληρωμής δανείου και  περιόδους χάριτος και χαμηλότερες εγγυητικές εξασφαλίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ στην Κύπρο (http://www.structuralfunds.org.cy) την ενότητα για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες - JEREMIE.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies