Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Προκήρυξη ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
Προκήρυξη ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 (ΔΕΣΜΗ 2009-2010).

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), ως ο Αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας,
ανακοινώνει την προκήρυξη της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 (ΔΕΣΜΗ 2009-2010). Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010
εμπίπτει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ανταγωνιστικότητα», και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Κοινωνία
της Γνώσης και Καινοτομία» και στον Ειδικό Στόχο 1: «Ενίσχυση της Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Διευκόλυνση της Καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής σε προτάσεις έργου της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 έχουν
ερευνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές και
επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, δημόσιες
υπηρεσίες, κοινωφελείς οργανισμοί, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ερευνητές,
φοιτητές και μαθητές.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων καθορίζεται από το ανάλογο πρόγραμμα-
δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο ΙΠΕ,
στο τηλέφωνο 22205000 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ipe@research.org.cy. Επιπρόσθετα, όλες οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και
τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται αναρτημένες στον Ιστοχώρο του ΙΠΕ
http://www.research.org.cy

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies