Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Έκτακτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσε
Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του παρόντος Σχεδίου, προκηρύσσει την έναρξη του Σχεδίου και απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Έκτακτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης». Το Σχέδιο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου

Το παρόν Σχέδιο αποτελεί έκτακτο μέτρο κρατικής παρέμβασης με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Το Σχέδιο προνοεί την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ) που θα οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, και μέσα από τη βελτίωση αυτή, στην ποσοτική ή/και ποιοτική διεύρυνση της απασχόλησης στην επιχείρηση. Οι χορηγίες παρέχονται σε επιχειρήσεις, οι προτάσεις των οποίων τυγχάνουν έγκρισης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, και αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τομέα οικονομικής δραστηριότητας, που βρίσκονται εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εξαιρούνται:

1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.104/2000 του Συμβουλίου.

2. Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Προβληματικές επιχειρήσεις (Κατά την έννοια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02).

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων

Η περίοδος εφαρμογής του Σχεδίου είναι από 26 Μαρτίου 2010 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Αιτήσεις γίνονται δεκτές σε ώρες γραφείου από την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 στις 1μμ.

Προϋπολογισμός Σχεδίου

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι οκτώ εκατομμύρια ευρώ (€8.000.000).

Έντυπα, Πληροφορίες και Επικοινωνία

Η προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα του Σχεδίου βρίσκονται στην ενότητα «Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» της παρούσας ιστοσελίδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας (www.mlsi.gov.cy/kepa).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προμήθεια εντύπων μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς Παραγωγικότητας, Δρα Χριστόφορο Μαρκίδη (τηλ.: 22806158, φαξ: 22376872 και email: cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy), κυρία Χριστιάνα Χριστοδούλου (τηλ.: 22806119, φαξ: 22376872 και email: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy) και κυρία Σοφία Ευριπίδου (τηλ.: 22806166, φαξ: 22376872 και email: sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy).

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies