Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:20/6/2014: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «συμφωνία εταιρικής σχέσης»
20/6/2014: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Κύπρο σχετικά με τη χρήση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά την περίοδο 2014-2020

Eυρωπαϊκή Επιτροπη
Δελτιο Τυπου

Bρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Κύπρο, στην οποία καθορίζεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης προς όφελος της χώρας και του λαού της. Η σημερινή συμφωνία προετοιμάζει το έδαφος για την επένδυση 735,6 εκατ. ευρώ ως συνολικής χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020 (σε τρέχουσες τιμές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας) και 132,2 εκατ. ευρώ για αγροτική ανάπτυξη, που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία της χώρας. Για να δοθεί προώθηση στους τομείς της αλιείας και της ναυτιλίας, η Κύπρος θα λάβει 40 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EΤΘΑ). Οι επενδύσεις της ΕΕ θα στηρίξουν την κυπριακή οικονομία προκειμένου να βγει από την κρίση και θα ενθαρρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Θα καταπολεμήσουν επίσης τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας φιλικής προς το περιβάλλον και αποδοτικής από πλευράς πόρων.

Tα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (EΔΕΤ) είναι τα εξής:

· 
Tο Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

·  Tο Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

·  Tο Ταμείο Συνοχής

·  Tο Eυρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

·  Tο Eυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σχολιάζοντας την έγκριση της συμφωνίας, ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε:

«Σήμερα εγκρίναμε ένα ζωτικής σημασίας σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, στόχος του οποίου είναι η επιστροφή της Κύπρου στην πορεία της απασχόλησης και της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης αντικατοπτρίζει την κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κύπρου να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι επενδύσεις μας πρέπει να είναι στρατηγικές, σύμφωνες με την αναμορφωμένη πολιτική συνοχής -επικεντρωμένες στην πραγματική οικονομία, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επένδυση στον άνθρωπο. Ωστόσο, ο κύριος σκοπός μας δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ποιότητα. Κατά τους προσεχείς μήνες θα είμαστε προσηλωμένοι στη διαπραγμάτευση των καταλληλότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων για επενδύσεις από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την περίοδο 2014-2020».

Ο επίτροπος κ. Hahn πρόσθεσε:

«Η σημερινή συμφωνία θέτει τα θεμέλια για τη χρήση των ενωσιακών επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, για να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και να δοθεί βοήθεια στην Κύπρο, στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, ώστε να βγει από την κρίση. Η έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης που καλύπτει όλα τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρέχει έναν στρατηγικό προσανατολισμό για τα μελλοντικά προγράμματα. Η συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, θα βοηθήσει τις κυπριακές ΜΜΕ να γίνουν πηγές ανάπτυξης, θα δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας, θα υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θα συμβάλει στην τήρηση των απαιτήσεων που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος. Η Κύπρος θα επενδύσει σε προτεραιότητες στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, της αστικής ανάπτυξης υποδομών συγκοινωνίας, της υγείας, του περιβάλλοντος και των ΤΠΕ, ενώ τα οφέλη θα γίνουν αισθητά σε όλους τους πολίτες».

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε:

«Η Κύπρος αντιμετωπίζει μια χωρίς προηγούμενο κοινωνική πρόκληση που οφείλεται στην οικονομική κρίση. Κατά συνέπεια, είμαι ικανοποιημένος που κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε σύντομα τη συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη χώρα, έτσι ώστε οι επενδύσεις να μπορούν ναν ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα βοηθήσει την Κύπρο να επιστρέψει σε μια πορεία αειφόρου ανάπτυξης και στην ανάκαμψη με δημιουργία απασχόλησης, ενώ παράλληλα θα τη βοηθήσει να μετριάσει τον αντίκτυπο της κρίσης στα άτομα που βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση. Η υποστήριξη του ΕΚΤ θα επικεντρωθεί στην επιστροφή των ατόμων στην εργασία, στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, με παράλληλη χρήση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης».

Ο κ. Dacian Cioloş, επίτροπος γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, δήλωσε:

«Με την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του στρατηγικού πλαισίου που θα συμβάλει στην επιτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης στην Κύπρο. Ελπίζουμε ότι ο βελτιωμένος συντονισμός μεταξύ των Ταμείων θα οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας και της συνέργειας κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και σε καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους για τα ενωσιακά κονδύλια που θα επενδυθούν. Η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές της Κύπρου έχουν σημαντικό δυναμικό και πολλά δυνατά σημεία, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, ιδίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η γεωργία και η βιομηχανία γεωργικών τροφίμων για την οικονομική ανάκαμψη, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων της χώρας και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και της εδαφικής συνοχής στις αγροτικές της περιοχές. Έχω την πεποίθηση ότι η Κύπρος θα προτείνει ένα φιλόδοξο και ορθά στοχοθετημένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, που θα απελευθερώσει το δυναμικό των αγροτικών της περιοχών».

Η κ. Μαρία Δαμανάκη, επίτροπος θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας, δήλωσε:

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας επενδύει σε τοπικές παράκτιες κοινότητες με σκοπό να τις βοηθήσει να προωθήσουν την ανάπτυξή τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, που έχουν ζωτική σημασία για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυξήσαμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της αλιείας μικρής κλίμακας για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους αλιείς και τις παράκτιες κοινότητες στην Κύπρο. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει, επίσης, την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και φιλικού προς το περιβάλλον τομέα υδατοκαλλιέργειας – και, δεδομένου ότι τα ψάρια εκτρέφονται σε τοπικό επίπεδο, ο τομέας αυτός θα βοηθήσει, ταυτόχρονα, στη δημιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Η Κύπρος υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και σκοπεύει να χορηγήσει οικονομική υποστήριξη σε μέτρα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον.  Η περιβαλλοντική διάσταση θεωρείται ζήτημα προτεραιότητας σε όλες τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες».

Η Επιτροπή έχει πλέον λάβει όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, θα ακολουθήσει η έγκρισή τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συμφωνία εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Κύπρου

Περίληψη της Εταιρικής Σχέσης

MEMO για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/cyprus_en.pdf

Η πολιτική συνοχής και η Κύπρος

www.ec.europa.eu/esif

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies