Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών «Κίνητρα για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών «Κίνητρα για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Σχέδιο «Κίνητρα για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή».

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι € 370.790,26

Το Σχέδιο αφορά την Παροχή Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία στον Ιδιωτικό Τομέα και στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχεται οικονομική βοήθεια στο 75% του ετήσιου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου, με μέγιστο ύψος €15.000 ανά άτομο ανά χρόνο, για τους πρώτους 24 μήνες απασχόλησης. Επιπλέον παρέχεται οικονομική βοήθεια με ένταση 25% των επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ύψος €5.000 κατά άτομο, για την κατασκευή διευκολύνσεων ή την κατάλληλη προσαρμογή χώρων ή αγορά μηχανημάτων/εξοπλισμό γραφείου ή για δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για υποστήριξη εργαζομένων με αναπηρία ή και σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη εργασία για οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς οι οποίες απορρέουν άμεσα από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση του εργοδότη για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που: α. Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του συγκεκριμένου ατόμου. β. Προσλαμβάνουν άτομο με αναπηρία, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πολίτης τρίτων χωρών ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Δημοκρατία, εφόσον αυτός έχει μόνιμη διαμονή στην περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστο 12 συνεχείς μήνες. γ. Προσλαμβάνουν άτομο με αναπηρία το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας και μπορεί να ασκήσει μόνο περιορισμένο κύκλο βιοποριστικών επαγγελμάτων. δ. H πρόσληψη δεν πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι προβληματικές επιχειρήσεις. Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θεωρούνται προβληματικές κατά την έννοια του απλουστευμένου ορισμού όπως τίθεται στο άρθρο 1(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ισχύει ο ορισμός των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται και να παραδοθούν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2010, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά/Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies