Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Εγκύκλιος Ένταξης

Εγκύκλιος Ένταξης

Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, ‘Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα’ και ‘Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή’ για το 2007-2013, έχει εκδόσει αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 (2η Έκδοση). Οι αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές καλύπτουν όλα τα στάδια των Διαδικασιών Ένταξης Έργων καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες και πρότυπα έντυπα, απαραίτητα για την διαδικασία ένταξης έργων στα Προγράμματα. Η νέα έκδοση της Εγκυκλίου θεωρείται ότι ενισχύει την προηγούμενη έκδοση.

Οι Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες γραμμές βρίσκονται στην ειδική ενότητα «Εγκύκλιοι / Εγχειρίδια»  της παρούσας ιστοσελίδας,  κάτω από την Εγκύκλιο 1.

 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies