Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Παραπομπή σε όλα τα Νέα

Subject:Πρωτοβουλία JEREMIE

Υπογραφή Συμβολαίων για Παραχώρηση Εγγυήσεων μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE

 

Υπεγράφησαν σήμερα δύο νέες Συμφωνίες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE, βάση των οποίων θα δοθούν νέα δάνεια ύψους μέχρι και €50 εκ. για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Κύπρου, εκ των οποίων τα €35 εκ., περίπου, θα διατεθούν για την ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Συμφωνίες αφορούν στο δεύτερο προϊόν της Πρωτοβουλίας JEREMIE για την Κύπρο, το First Loss Portfolio Guarantee Product (“FLPG”), μία νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση που έχει ως στόχο τη στήριξη της επέκτασης και ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, με έμφαση στις νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες για πρόσβαση στη χρηματοδότηση λόγω του αυξημένου τους ρίσκου. Το νέο αυτό προϊόν θα εφαρμόζεται μέσω της παραχώρησης εγγυήσεων από το ΕΤΕ, διαχειριστή του Ειδικού Ταμείου (Holding Fund) της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, για την κάλυψη πιθανών ζημιών που θα σχετίζονται με ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο θα διατεθεί από την Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια των εν λόγω Συμφωνιών.

Η πρώτη Συμφωνία αφορά στην παροχή δανείων ύψους μέχρι €100,000 σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των 36 μηνών, ενώ η δεύτερη Συμφωνία αφορά στην παροχή δανείων ύψους μέχρι €70,000 σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (με ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι 36 μηνών).

Τα νέα αυτά δάνεια αναμένεται να δοθούν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, αλλά και σε ότι αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης. Σημειώνεται επίσης ότι, τα εν λόγω δάνεια θα στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και της προώθησης σχεδίων που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι, οι δύο νέες αυτές Συμφωνίες αποτελούν προϊόν της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΕΤΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE, κατά την διαδικασία της οποίας η Τράπεζα Κύπρου έχει επιλεγεί ως ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής για την προώθηση και εφαρμογή του δεύτερου χρηματοπιστωτικού προϊόντος του JEREMIE στην Κύπρο.

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies