ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό προαιρετικό νομικό εργαλείο που σκοπό έχει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών, σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Ο ΕΟΕΣ διέπεται από τον Κανονισμό 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κύριο πλεονέκτημα του ΕΟΕΣ είναι ότι θα λειτουργεί σαν ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, που θα διαχειρίζεται προγράμματα ή έργα τα οποία μπορεί να συγχρηματοδοτούνται ή όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τα μέλη του ΕΟΕΣ πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον σε δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη μπορούν να είναι οι ακόλουθοι φορείς:

- Κράτη μέλη,
- Περιφερειακές αρχές,
- Τοπικές αρχές,
- Οργανισμοί δημοσίου δικαίου,

και οι ενώσεις / οργανώσεις των πιο πάνω φορέων.

Υπάρχουν 4 κύριοι τύποι ΕΟΕΣ:

- για την υλοποίηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), π.χ. ΕΟΕΣ ως Διαχειριστική Αρχή ή/και Κοινή Τεχνική Γραμματεία ενός Προγράμματος ΕΕΣ,

- για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας που εμπίπτουν κάτω από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, π.χ. τα έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (διασυνοριακά/διακρατικά/ διαπεριφερειακά),

- για την υλοποίηση άλλων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, και

- για την υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που δεν χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.


   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd