ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου

> Παρακολούθηση και συμμετοχή στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT II και ESPON 2013. Ημερομηνία: 10/9/2009 - Αρ. Απόφασης: 69.262

> Εθνικό Σύστημα Ελέγχου των Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - Ορισμός Αρμόδιας Αρχής Εξουσιοδότησης Εξακριβωτών. Ημερομηνία: 10/9/2009 - Αρ. Απόφασης: 69.261

Οικονομική συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ημερομηνία: 30/07/2008 - Αρ. Απόφασης: 67.594

> Κανονισμός 1082/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Ημερομηνία: 09/07/2008 - Αρ. Απόφασης: 67.446

> Ετοιμασία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Αξιοποίηση των Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013
   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd