ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVCΤο Πρόγραμμα INTERREG IVC είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία.  Υποστηρίζει τη συνεργασία περιφερειών της Ευρώπης για σκοπούς ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων βελτιώσεων των περιφερειακών τους πολιτικών. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Ο βασικός  στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών και η συνεισφορά στον οικονομικό εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής και μεταφοράς εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.

O συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 405 εκ. ευρώ από τα οποία 321 εκ. ευρώ αποτελούν κοινοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Άλλα κράτη εκτός της ΕΕ και ιδιωτικοί φορείς δύναται να συμμετάσχουν με ιδίους πόρους.

Για την υλοποίηση των στόχων του το  Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τις  δύο βασικές θεματικές προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί: (1) Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης και (2) Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος υποστηρίζεται από Κοινή Τεχνική Γραμματεία και εδρεύει στην Lille  της Γαλλίας. Τη διαχείριση του Προγράμματος υποστηρίζουν και τα τέσσερα Σημεία Πληροφόρησης που εδρεύουν στο Rostock, Katowice, Valencia και στους κόλπους της Γραμματείας στη Lille.

   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd