ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας με την Ελλάδα με την οποία συνορεύει με θαλάσσια σύνορα. Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος συμμετέχουν οι Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και τμήμα του Νοτίου Αιγαίου, ενώ η Κύπρος συμμετέχει στο σύνολο της. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος ανέρχεται σε περίπου 56 εκ ευρώ από τα οποία 45 εκ ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για τα έργα που θα εγκριθούν στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος ανέρχεται στο 80%.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με κάποιες προϋποθέσεις.

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τους 3 άξονες προτεραιότητας  που έχουν καθοριστεί: (1) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας, (2) Ανάδειξη και προστασία φυσικών  και πολιτιστικών πόρων και (3) Βελτίωση της προσβασιμότητας και ασφάλειας της περιοχής συνεργασίας.

Ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας, ενώ παράλληλα έχει συσταθεί Γραφείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.

   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd