ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 Χρήσιμες Συνδέσεις

Επίσημες Ιστοσελίδες των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
www.greece-cyprus.eu

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED
www.programmemed.eu

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI MED
www.enpicbcmed.eu

Πρόγραμμα Διαπεριφεριεακής Συνεργασίας Interreg IVC
www.interreg4c.eu

Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT II
http://urbact.eu

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2013
http://www.espon.eu/

Πρόγραμμα Interact II
http://www.interact-eu.net/

Χρήσιμες συνδέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση για τα Προγράμματα Εξωτερικής Συνεργασίας
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

Επιτροπή των Περιφερειών
http://portal.cor.europa.eu/egtc/

Άλλες χρήσιμες συνδέσεις

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Γενικό Λογιστήριο
www.treasury.gov.cy

   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd