Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
JASPERS

Το JASPERSΚοινή Βοήθεια για την Υποστήριξη των Έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – είναι μία κοινή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και, από το 2008, του τραπεζικού ομίλου KfW Bankengruppe. Η Πρωτοβουλία JASPERS αφορά στην παροχή δωρεάν τεχνικής βοήθειας προς τα Κράτη Μέλη, για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία Μεγάλων Έργων (>€50εκ.) τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής ή τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στόχος του JASPERS είναι η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων για συγχρηματοδότηση έργων.

Η τεχνική βοήθεια μέσω της Πρωτοβουλίας JASPERS είναι διαθέσιμη για τα Κράτη Μέλη από τα πρώτα στάδια της διαμόρφωσης ενός έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, μέχρι και την υποβολή της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης προς την Επιτροπή. Η παροχή τεχνικής βοήθειας από τη Μονάδα JASPERS, οργανώνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) το οποίο ετοιμάζεται από την αρμόδια Μονάδα JASPERS σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του κάθε Κράτους Μέλους. Κατά την υλοποίηση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης, η Μονάδα JASPERS συνεργάζεται στενά τόσο με την Διαχειριστική Αρχή αλλά και με τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα καθώς και τους αντίστοιχους Δικαιούχους για το κάθε έργο.

Από τη θέσπισή του, το 2006, το JASPERS εστιάζει κυρίως στην αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η δράση του JASPERS επεκτείνεται επιπλέον σε οριζόντια θέματα όπως στην παροχή τεχνογνωσίας για θέματα που αφορούν συμπράξεις δημοσίου- ιδιωτικού τομέα (PPPs), τη χρηματοοικονομική ανάλυση των έργων καθώς και θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Αναφορικά με την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JASPERS στην Κύπρο, κατά το 2008 ολοκληρώθηκε η παροχή τεχνικής βοήθειας για το έργο «Μελέτες για Κλείσιμο Ανεξέλεγκτων Χώρων Απόρριψης Απορριμμάτων» ενώ κατά το 2009 ολοκληρώθηκε η παροχή τεχνικής βοήθειας τόσο για το έργο «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Ψύξης σε Δημόσια Κτίρια, Σχολεία και Στρατόπεδα» όσο και για τα έργα «Εγκατάστασης Αποχετευτικών Συστημάτων» του Δήμου Αθηένου και του Συμπλέγματος Αστρομερίτη – Περιστερώνας – Ακακίου. Κατά το 2010 ολοκληρώθηκε επίσης η παροχή τεχνικής βοήθειας για τα έργα «Κλείσιμο Ανεξέλεγκτων Χώρων Απόρριψης Απορριμμάτων Πάφου», «Κλείσιμο Ανεξέλεγκτων Χώρων Απόρριψης Απορριμμάτων Λάρνακας και Αμμοχώστου» και «Σύστημα Αστικών Μεταφορών στην Λευκωσία» καθώς και για τις δύο οριζόντιες δράσεις που αφορούσαν στην «Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας για Μελέτες Κόστους Οφέλους και Υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης» και στη «Διεξαγωγή Σεμιναρίου για Αίτηση Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου».

Βάση του Σχεδίου Δράσης για το 2011, συνεχίζεται η παροχή τεχνικής βοήθειας σε 6 έργα και 2 οριζόντιες δράσεις (1 εκ των οποίων αποτελεί νέα δράση), τα οποία εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς:

Διαχείριση Αποβλήτων και Ενέργεια (3):

Χώρος Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων για τη Λευκωσία

Χώρος Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων για τη Λεμεσό

Πράσινα Σημεία – Green Points 

Μεταφορικές Υποδομές (1):

Κατασκευή (Κάθετου) Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου

 Υποδομές και Υπηρεσίες στις Αστικές Περιοχές (1):

Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων (1):

Εγκατάσταση του Αποχετευτικού Συστήματος Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων 

 Οριζόντια θέματα (2):

Ανάπτυξη της έννοιας του PPP (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) και ανάμειξη του Ταμείου Συνοχής για τα έργα Αφαλάτωσης Νερού

Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας για το έργο της διαχείρισης υγρών αποβλήτων – βοήθεια για σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Έργου (Νέα Δράση)

 Ενημερωτικό υλικό:


  
Συνήθεις Ερωτήσεις για Ανάλυση Κόστους Οφέλους – FAQs on Cost Benefit Analysis (CBA)

   Σεμινάριο για την Αίτηση Επιβεβαίωσης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου, 22 Οκτωβρίου 2010

   Παρουσιάσεις:
Introduction/EIA, Waste, Water, Transport

   Ανακοίνωση Τύπου
  
 
Φωτογραφικό Υλικό

 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies