Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Σεμινάρια / Εργαστήρια
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης/επιμόρφωσης (Σεμινάρια/Εργαστήρια, Ημερίδες Επιμόρφωσης) καθώς και άλλες δραστηριότητες για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα Κράτη-Μέλη (Συνέδρια) που διοργανώνονται κυρίως από τη Διαχειριστική Αρχή και απευθύνονται σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Προγραμμάτων.
Seminar on simplified costs in Cyprus

20
Σεπτεμβρίου 2013

  Πρόσκληση
Παρουσιάσεις
Φωτογραφικό Υλικό
Seminar Management and control system and verification procedures of EU co-funded programs

22
Φεβρουαρίου 2012

  Πρόσκληση
  Φάκελος Παρουσιάσεων

 

Σεμινάρια για τη Διαχείριση Έργων για Λειτουργούς της Διαχειριστικής Αρχής, των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δικαιούχων Έργων και Σχεδίων Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 

Φεβρουάριος / Μάρτιος 2011

  Πρόσκληση
  Δελτίο Τύπου

 

Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

27 Ιανουαρίου 2010

  Πρόσκληση 
  Φάκελος Παρουσιάσεων

Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 

25 Ιανουαρίου 2010

  Πρόσκληση 
  Φάκελος Παρουσιάσεων

Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 

18 Ιανουαρίου 2010

  Πρόσκληση 
  Παρουσιάσεις

 

Σεμινάριο για τις Διαδικασίες Χρηματορροών και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

2 Ιουλίου 2009

  Φάκελος Πρόσκλησης
  Παρουσιάσεις 1
  Παρουσιάσεις 2
  Παρουσιάσεις 3
Σεμινάριο για τη Συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργων, με  την Εθνική και Κοινοτική Πολιτική για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

20 Νοεμβρίου 2008 

  Φάκελος Πρόσκλησης
  Παρουσιάσεις


Σεμινάριο για την Ολοκλήρωση και το Κλείσιμο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία την Περίοδο 2004-2006

26 Ιουνίου 2008

  Φάκελος Πρόσκλησης
  Παρουσιάσεις / Άλλο Υλικό που Δόθηκε

Σεμινάριο για Μελέτες Κόστους – Οφέλους και Έργα που Παράγουν Έσοδα 

16 Απριλίου 2008

  Φάκελος Πρόσκλησης 
  Παρουσιάσεις

Σεμινάριο για την Ένταξη Έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 2007–2013 

10 Απριλίου 2008

  Φάκελος Πρόσκλησης 
  Παρουσιάσεις 1
  Παρουσιάσεις 2

Παρουσιάσεις 3

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

  Φάκελος Πρόσκλησης 
  Παρουσιάσεις


Structural Funds 2007-2013: The new requirements for implementation, audit and control 

6-7 Σεπτεμβρίου 2007

  Φάκελος Πρόσκλησης 
  Παρουσιάσεις 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies