Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Αξιολογήσεις 2007-2013

«Εκ των υστέρων Αξιολόγηση για το ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο  2007-2013» 
πατήστε εδώΜελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης (ongoing evaluation) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διεξάχθηκε Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με στόχο τον καθορισμό ορισμένων ενδιάμεσων στόχων ή/και επιπρόσθετων δεικτών, όπου αυτό ήταν δυνατό. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης αφορούσαν: 1. την αξιολόγηση του συστήματος των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την προγραμματική περίοδο 2004-2006, 2. την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, για την παρακολούθηση επίτευξης όλων των Γενικών και Ειδικών Στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με καθορισμό ρεαλιστικών τιμών βάσης, ενδιάμεσων και τελικών στόχων, 3. την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών και προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή τους και 4. εισηγήσεις για τον καθορισμό και τον τρόπο παρακολούθησης των δεικτών σε στρατηγικό επίπεδο.

Στα πλαίσια διεξαγωγής της Μελέτης, έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις για τροποποιήσεις αναφορικά με τους δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αφορούν: (ι) καθορισμό μικρού αριθμού επιπρόσθετων δεικτών ώστε να παρακολουθούνται ικανοποιητικά όλες οι επιλέξιμες κατηγορίες έργων, (ιι) τροποποιήσεις στον ορισμό των δεικτών ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικοί και (ιιι) τροποποιήσεις στις τιμές βάσης και στόχου.

Η εν λόγω σύμβαση ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2009 και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2009 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

ΠαραδοτέαΑξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιολόγηση του Σχεδίου Επικοινωνίας, ως προς την πρόοδο υλοποίησης του και ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, αλλά και η τροποποίηση του με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του όσον αφορά την προβολή και την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα, προς τις ομάδες στόχου που ορίζονται στο Σχέδιο Επικοινωνίας δηλαδή, τους Δυνητικούς Δικαιούχους, τους Δικαιούχους και το ευρύ κοινό. 

Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 21 Απριλίου 2011 για το ποσό των 37.560 Ευρώ με διάρκεια 6 μηνών και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

ΠαραδοτέαΑξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Στα πλαίσια της συνεχής παρακολούθησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των αλλαγών/μεταβολών της υλοποίησης τους και της σύστασης, εάν και όπου κριθεί αναγκαίο, διορθωτικών μέτρων, έχει κατακυρωθεί η κατά τη διάρκεια αξιολόγηση που αφορά στην Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάλυση της πορείας υλοποίησης των ΕΠ μέχρι σήμερα, τη διεξαγωγή προβλέψεων για την υλοποίησή τους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, την αξιολόγηση της ορθότητας της στρατηγικής και άλλων  πτυχών του προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις καθώς και άλλους παράγοντες που τυχόν να επηρεάζουν τη Στρατηγική των Προγραμμάτων.

Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης της εν λόγω Σύμβασης, έχει συμπεριληφθεί και η ετοιμασία «Μελέτης Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα ». Η Μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος αφορά σε Βιβλιογραφική Έρευνα, Διαγνωστική Ανάλυση και εργασίες πεδίου με τη μορφή επιτόπιων επισκέψεων στις θέσεις συγκεκριμένων έργων.

Οι προαναφερθείσες αναλύσεις / αξιολογήσεις αναμένεται να καταλήξουν σε συμπεράσματα και εισηγήσεις για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση της πλήρης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων των Προγραμμάτων, την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων που υλοποιούνται και την αναπροσαρμογή των πτυχών του προγραμματισμού, υπό το φως των πιο πρόσφατων εξελίξεων.  

Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 25 Μαΐου 2011 για το ποσό των 90.000 Ευρώ με διάρκεια 8 μηνών και συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.Αναφέρεται ότι το εν λόγω Συμβόλαιο παρατάθηκε για άλλους 4 μήνες με ημερομηνία ολοκλήρωσης συμβολαίου στις 25 Μαΐου 2012.

Παραδοτέα


Μελέτη Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία

Στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, σημαντική πτυχή της αξιολόγησης αποτελεί η αξιολόγηση της πολιτικής για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών των παρεμβάσεων των ΕΠ στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης για όλους και της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία, όπου είναι και το αντικείμενο της Μελέτης.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εν λόγω Μελέτης/Σύμβασης αφορούν στην ετοιμασία δύο εκθέσεων, 1. Έκθεση Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» και 2. Έκθεση Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», σε ότι αφορά στην τήρηση των αρχών της ισότητας.
Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 5 Μαρτίου 2013 για το ποσό των 59.500 ευρώ με διάρκεια 8 μηνών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

ΠαραδοτέαΕκ των Προτέρων Αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ο γενικός στόχος της Σύμβασης είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ούτως ώστε να ευθυγραμμίζονται και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμματικών εγγράφων της περιόδου 2014-2020 θα συμβάλει και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που θα διατεθούν στην Κύπρο την περίοδο 2014-2020.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εν λόγω Μελέτης/Σύμβασης αφορούν στην ετοιμασία:
1. Έκθεσης της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2014-2020,

2. Δύο Eκθέσεων Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης των δύο (2) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ταμείο Συνοχής και

3. Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Πρόγραμμα το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Το Συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 27 Ιουνίου 2013 για το ποσό των 99.300 ευρώ με διάρκεια 15 μήνες και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Αναφέρεται ότι το εν λόγω Συμβόλαιο παρατάθηκε για άλλους 6 μήνες με ημερομηνία ολοκλήρωσης συμβολαίου στις 27 Μαρτίου 2015.

Παραδοτέα

 
Παροχή Υπηρεσιών για την Εκτίμηση των Επιτευγμάτων των Παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ως προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και στη βιώσιμη ένταξη των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Η Αξιολόγηση αφορά στην εκτίμηση των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ως προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας. Η εν λόγω Αξιολόγηση προκηρύχθηκε το Μάρτιο του 2015. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2015 με διάρκεια υλοποίησης οκτώ μήνες.

Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη θα εστιαστεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται κάτω από ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:

- την ένταξη στην αγορά εργασίας

- την διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων

-τη βελτίωση της απασχόλησης (όπως μέσω προώθησης σχεδίων χορηγιών απασχόλησης με ευέλικτες ρυθμίσεις)

- τη βελτίωση της ετοιμότητας ατόμων για ένταξη στην αγορά εργασίας

Η Αξιολόγηση αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα  τα οποία καταδεικνύουν σε ποιες περιπτώσεις η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων επέφερε σημαντικά αποτελέσματα και θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, σε ποιες περιπτώσεις οι σχετικές δράσεις δεν αποδείχτηκαν αποτελεσματικές, καθώς και να δώσει εισηγήσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Υπό το φως των πιο πάνω, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη θα επιτρέψουν την πληρέστερη εξειδίκευση των νέων παρεμβάσεων, καθώς και βελτιώσεις/διορθωτικές ενέργειες σε θέματα οργάνωσης, στρατηγικής και υλοποίησης, προκειμένου οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα» (συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ) και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ) να επιφέρουν περισσότερα θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης για τη νέα  προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Παραδοτέα
:
- Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα
- Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ε.Π. Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και  Κοινωνική Συνοχή
- Επιτελική Σύνοψη Συμπερασμάτων και Εισηγήσεων για το Ε.Π. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα (Ελληνικά και Αγγλικά)
- Επιτελική Σύνοψη Συμπερασμάτων και Εισηγήσεων για το Ε.Π. Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή (Ελληνικά και Αγγλικά)
 
 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies