Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Αξιολογήσεις 2004-2006

Μελέτη για την Εκ των Προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2007-2013

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκε η εκ των προτέρων αξιολόγηση των δύο Προγραμμάτων « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Κύριος στόχος της Αξιολόγησης ήταν η υποβοήθηση των αρχών προγραμματισμού της Κύπρου προκειμένου να επιτύχουν τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο (2007-2013).

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια υλοποίησης της εν λόγω Αξιολόγησης, ετοιμάστηκε και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» .

Η σχετική σύμβαση ανατέθηκε τον Ιούνιο του 2006 και ολοκληρώθηκε το Ιούλιο του 2007 και συγχρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 2 (προγραμματική περίοδος 2004-2006).

Παραδοτέα

Mελέτη για την Εκ των υστέρων αποτίμηση των Έργων  που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού (ΕΕΠ) για το Στόχο 3 κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006

 

Με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για τη  προγραμματική περίοδο 2007-2013, πραγματοποιήθηκε Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (2004-2006) και προσαρμογή του για την περίοδο 2007-2013, η οποία περιλαμβάνει και υποστήριξη στη διαμόρφωση του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Η εν λόγω σύμβαση ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2007 και συγχρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 2 (προγραμματική περίοδος 2004-2006).

Παραδοτέο


Mελέτη για την Εκ των υστέρων αποτίμηση των Έργων  που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού (ΕΕΠ) για το Στόχο 3 κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006

Στα πλαίσια της αποτίμησης των έργων που έχουν υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006, εκπονήθηκε σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους Μελέτη για την Εκ των υστέρων αποτίμηση των έργων του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για τον Στόχο 3. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η ανάδειξη των ισχυρών και αδύνατον σημείων της υλοποίησης των παρεμβάσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και ο εντοπισμός των θεμάτων/προκλήσεων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της αποτίμησης για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», της περιόδου 2007-2013.

Η προαναφερθείσα σύμβαση ανατέθηκε τον Απρίλιο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ. 

Παραδοτέο

 

 

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies