Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Πηγές Πληροφόρησης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στη διαχείριση των Προγραμμάτων και κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους. Πιο συγκεκριμένα οι φορείς αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνοι για την έκδοση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, καθώς και για την αξιολόγηση και επιλογή των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν. Επιπλέον στην ενότητα αυτή αναρτάται όλο το ενημερωτικό υλικό το οποίο εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή για σκοπούς ενημέρωσης της κοινής γνώμης και παρουσιάζονται επίσης όλες οι σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό.

 

      Αρμόδιοι Φορείς
      Ενημερωτικό Υλικό
      Ενημερωτικές Δραστηριότητες
      Ανακοινώσεις Τύπου 
      Άλλα έγγραφα
 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies