Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Εκθέσεις Παρακολούθησης

 Ετήσιες και Τελικές Εκθέσεις Εκτέλεσης

Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων έχει την ευθύνη της ετοιμασίας των Ετησίων και Τελικών Εκθέσεων Εκτέλεσης των Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ. Οι Εκθέσεις αυτές εγκρίνονται πρώτα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις εν λόγω Εκθέσεις παρουσιάζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση των Προγραμμάτων κατά το έτος αναφοράς. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι Ετήσιες Εκθέσεις που ετοιμάζονται κατά Πρόγραμμα, αφού εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 •  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
 •  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

   

 •  Εθνική Στρατηγική Έκθεση

  Εθνική Στρατηγική Έκθεση ετοιμάζεται με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 της ΕΕ. Στόχος της Έκθεσης είναι να παρουσιάσει τη συμβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους στόχους της Πολιτικής Συνοχής. Η εν λόγω έκθεση ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς και μετά από διαβούλευση με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 • Νέα & Εκδηλώσεις

  18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
  Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

  26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
  25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
  16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

  παραπομπή σε όλα τα νέα
  Συνεδρίες

  25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
  Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

  21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
  Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

  παραπομπή στις συνεδρίες
   
  Αναζήτηση
   
  Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
  Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
    Designed and Developed by eBOS Technologies