Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνόχής  και για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση τους, συστήνονται σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, οι λεγόμενες Επιτροπές Παρακολούθησης. Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και αντιπροσωπευτικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συμμετέχουν επίσης, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όσο αφορά τα Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» συστάθηκε μια κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Στην ενότητα αυτή είναι διαθέσιμος ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και το υλικό κάθε συνεδρίας ή γραπτής διαδικασίας λήψης απόφασης.
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
 Συνεδρίες
  1η Συνεδρία 16 Νοεμβρίου 2007
  2η Συνεδρία 27 Ιουνίου 2008
  3η Συνεδρία 18 Ιουνίου 2009
  4η Συνεδρία 17 Ιουνίου 2010
  5η Συνεδρία 23 Ιουνίου 2011
  6η Συνεδρία 20 Ιουνίου 2012
  7η Συνεδρία 21 Ιουνίου 2013
8η Συνεδρία 25 Ιουνίου 2014
9η Συνεδρία 18 Ιουνίου 2015
  Γραπτές Διαδικασίες
  Φάκελος Γραπτής Διαδικασίας
Πρόταση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
Πρόταση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
   Αποτελέσματα Γραπτής Διαδικασίας
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies