Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Κατάλογος Εγκεκριμένων Έργων

Για σκοπούς πλήρης διαφάνειας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κατά Πρόγραμμα, κατάλογοι με όλα τα έργα που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, μαζί με τους αντίστοιχους Δικαιούχους και τον αρχικό προϋπολογισμό τους, σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι κατάλογοι θα τροποποιούνται ώστε να παρουσιάζεται το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που τελικά χορηγήθηκε. Οι εν λόγω κατάλογοι θα επικαιροποιούνται κατά κανόνα τρεις φορές το χρόνο αλλά θα μπορούν να επικαιροποιούνται και συχνότερα ανάλογα με τον όγκο των εγκεκριμένων έργων.

 

 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
 

 
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies