Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Προγραμματικά Έγγραφα

Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 παρουσιάζεται σε μια σειρά προγραμματικών εγγράφων που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης περιλαμβάνει το σύνολο των μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών επιδιώξεων, με ανάλυση των αξόνων προτεραιότητας και των μέτρων, τόσο εκείνων που περιλαμβάνονται στα προγραμματικά έγγραφα της ΕΕ, όσο και εκείνων που ια χρηματοδοτηθούν εξ’ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίστοιχα, στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική στα πλαίσια της οποίας θα αξιοποιηθούν οι συνολικοί πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», τα οποία περιλαμβάνουν με λεπτομέρεια τους στόχους, τη στρατηγική, την ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και τις επιμέρους κατηγορίες παρεμβάσεων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από τα εν λόγω Ταμεία.

 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies