Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3Cy)

Η ετοιμασία και η έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί βασική εκ των προτέρων προϋπόθεση για την αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η κατάρτιση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης προϋποθέτει ένα συνολικό / ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η οικονομία της Κύπρου σε συγκεκριμένους τομείς ή τμήματα της αγοράς, τη συμμετοχή των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και σχετικών κοινωνικών συνόλων, την ανάπτυξη οράματος για το μέλλον εστιάζοντας στις στρατηγικές προτεραιότητες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης και, τέλος την ενσωμάτωση μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου Προγραμματισμού την εκπόνηση της μελέτης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ανέλαβε ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).  Την άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης της μελέτης έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν, σε διευθυντικό επίπεδο, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Την συνολική εποπτεία και τις σχετικές αποφάσεις λαμβάνει η Επιτροπή Διακυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει αριθμός ανώτατων αξιωματούχων οι οποίοι εκπροσωπούν τόσο τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες του Κράτους, όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς.

Στα πλαίσια κατάρτισης της Στρατηγικής διεξήχθη έρευνα πεδίου μεταξύ των μηνών Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2013, με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από αριθμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Κύπρο (περίπου 700) και την κατάθεση απόψεων σε προσωπικές συνεντεύξεις από γνωμηγήτορες – εκπρόσωπους βασικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας.   Τα προκαταρτικά αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας πεδίου θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημοσίου διαλόγου (7 Οκτωβρίου 2013) με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και, κυρίως, τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου.

Προκαταρτικός Οδικός Χάρτης
Ολοκλήρωση του προσχεδίου Σχεδίου Δράσης /Πλαισίου Μέτρων για την Ενθάρρυνση ιδιωτικών Επενδύσεων για Ε&ΤΑ Ιούνιος 2014
Ετοιμασία και έγκριση της SWOT analysis ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής από την Επιτροπή Διακυβέρνησης Σεπτέμβριος 2014
Υιοθέτηση  του Σχεδίου Δράσης/Πλαισίου Μέτρων από  την Επιτροπή Διακυβέρνησης. Σεπτέμβριος 2014
Έγκριση Σχεδίου Δράσης/Πλαισίου Μέτρων στα πλαίσια της έγκρισης της S3Cy από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεκέμβριος 2014
Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3Cy) από το Υπουργικό Συμβούλιο Δεκέμβριος 2014
Δημόσιος Διάλογος με θέμα «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο -  Προγραμματική Περίοδος 2014-2020», Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013
Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies