Ελληνικά English
Οικοσελίδα
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία
Εκτύπωση Σελίδας
Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου 2007 - 2013

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»  και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και το Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006.

Στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) ορίζονται όλα τα αρμόδια όργανα και εμπλεκόμενοι φορείς, περιγράφεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους και καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και διασφάλιση της κανονικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια των εν λόγω Προγραμμάτων.

Η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Ιουλίου 2009.


Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

Τροποποίηση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) - Μέρος 5 & Παράρτημα 5

Δομές Διαχείρισης και Ελέγχου 2007 - 2013.doc

Νέα & Εκδηλώσεις

18/6/2015: 9η Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ 2007-2013
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ως Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων [..]

26/2/2015: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
25/2/2015: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» ύψους €163εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».
16/12/2014: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ύψους €661εκ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Ανταγωνιστικότητα και την[...]

παραπομπή σε όλα τα νέα
Συνεδρίες

25/06/2014 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Η Γενική Διεύθυνση, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και ...

21/06/2013 - Συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης
Το Γραφείο Προγραμματισμού, ως Διαχειριστική Αρχή των ...

παραπομπή στις συνεδρίες
 
Αναζήτηση
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2012
  Designed and Developed by eBOS Technologies