ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2013

Το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικής Ανάπτυξης και Εδαφικής Συνοχής ESPON 2013» αποσκοπεί στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων κοινοτικής πολιτικής μέσα από την παροχή της κατάλληλης τεκμηρίωσης, καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και ερευνητικών κέντρων.  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ESPON για την περίοδο 2007-2013 εγκρίθηκε στις 7.11.2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βασικό σκοπό τη στήριξη της διαμόρφωσης πολιτικής σε σχέση με τον στόχο της «εδαφικής συνοχής» και την αρμονική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου μέσα από:

- την παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών, τεκμηρίωσης, αναλύσεων και σεναρίων για τη χωρική δυναμική και
- την αποκάλυψη των χωρικών δυνατοτήτων και κεφαλαίου για την ανάπτυξη των περιφερειών και άλλων ενοτήτων,
συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα, στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, καθώς και στη βιώσιμη και εξισορροπημένη ανάπτυξη.

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

(α)    Προαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας για τεκμηρίωση των χωρικών τάσεων, προοπτικών και επιπτώσεων πολιτικής στη χωρική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή.
(β)    Ανάλυση των προοπτικών ανάπτυξης διαφόρων τύπων περιοχών, προορισμένη για ομάδες ενδιαφερόμενων τελικών αποδεκτών.
(γ)    Δημιουργία επιστημονικής πλατφόρμας και εργαλείων, περιλαμβανομένων χωρικών δεικτών, βάσεων δεδομένων, αναλυτικών εργαλείων και επιστημονικής υποστήριξης.
(δ)    Προώθηση της κατάρτισης, του διαλόγου και της δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και της οικειοποίησης και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.
(ε)    Παροχή τεχνικής αρωγής, αναλυτικής υποστήριξης και πλαισίου επικοινωνίας.

Η διεξαγωγή μελετών και ερευνητικών έργων γίνεται από διακρατικές ομάδες μελέτης (Transnational Project Groups), μέσα από διαδικασίες διαγωνισμού ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών μέσω δημόσιας σύμβασης. 

Επιλέξιμοι φορείς είναι όλες οι Τοπικές, Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές, καθώς και οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και ιδιωτικά μελετητικά γραφεία/ εταιρείες από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γειτονικές χώρες Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.espon.eu/ καθώς επίσης και από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο έχει ορισθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd