ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IVC
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»


Οικοσελίδα

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΧάρτης ΠλοήγησηςΕπικοινωνία

Εκτύπωση Σελίδας
  
 

Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT II

To Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT ΙΙ, είναι ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Για την περίοδο 2007 – 2013, εγκρίθηκε στις 2/10/2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT II 2007 – 2013 με τους ακόλουθους στόχους:

(ι)    Τη δημιουργία ενός εργαλείου ανταλλαγής και μάθησης, το οποίο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα αστικής ανάπτυξης.
(ιι)    Τη συγκέντρωση και διάδοση της εμπειρίας που αποκτάται μέσω του Προγράμματος σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις.
(ιιι)   Την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.
(v)    Την παροχή βοήθειας στον καθορισμό σχεδίων δράσης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι Πόλεις (Δημαρχεία) από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιφέρειες και κράτη μέλη (για αστικά θέματα), Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (για αστικά θέματα).

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://urbact.eu καθώς επίσης και από τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει ορισθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

   
 

 

Νέα & Εκδηλώσεις


14 Νοεμβρίου 12
Εκδήλωση με τίτλο «Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα επιτεύγματα του Προγράμματος INTERREG IVC στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης καλών πρακτικών στα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Mainstream

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC

12 Νοεμβρίου 12
Προκήρυξη 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος
17 Σεπτεμβρίου 12
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Σεμινάριο ενημέρωσης σε σχέση με την Πρόσκληση Κεφαλαιοποίησης, στη Μασσαλία στις 25 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου 12
Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

Spotlight on the Mediterranean Area. Uniting our efforts for the future

παραπομπή σε όλα τα νέα     

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής.

Γραφείο Προγραμματισμού – Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας      Planning Bureau – National Contact Point for European Territorial Cooperation Programmes
Πνευματικά δικαιώματα © Γραφείο Προγραμματισμού 2010 Developed by eBOS Technologies Ltd